อุปกรณ์คงบคุมแรงดัน TIVAL Pressure switch, Pressure sensor, Level control, Thermometer, Flow rate sensor

TIVAL Sensor  The product range of TIVAL are Pressure switch, Pressure transmitter, Level probe, Level control, Float switch, Float rate sensor, Resistance thermometer
TIVAL Pressure Switches Models:


FF 4-2 DAH   FF 4-2 DAH G FF 4-4 DAH FF 4-4 DAH G FF 4-8 DAH  FF 4-8 DAH G FF 4-16 DAH FF 4-16 DAH G
FF 4-32 DAH  FF 4-32 DAH G  FF 4-2 DAY FF 4-4 DAY   FF 4-8 DAY  FF 4-10 DAY  FF 4-16 DAY FF 4-12 AAG
FF 4-30 AAG  FF 4-60 PAH  FF 4-120 PAH  FF 4-450 PAH FF 4-2 DRH FF 4-2 DDH   FF 4-4 DRH FF 4-4 DDH 
FF 4-8 DRH  FF 4-8 DDH FF 4-16 DRH FF 4-16 DDH FF 4-32 DRH   FF 4-32 DDH FF444-V1 DAF FF444-V2 DAF
FF444-V3  DAF FF444-V4 DAF FF444-V5 DAF FF444-V6 DAF  FF444-V7 DAF  FF444-V8 DAF FF 4-2 AB DAH  FF 4-4 AB DAH 
FF 4-8 AB DAH FF 4-16 AB DAH    FF 4-32 AB DAH FF 4-60 AB PAH  FF 4-120 AB PAH FF 4-250 AB PAH  FF 4-2 AC DAH FF 4-4 AC DAH 
FF 4-8 AC DAH  FF 4-16 AC              DAH FF 4-32 AC DAH FF 4-60 AC PAH FF 4-120 AC PAH FF 4-250 AC PAH FF4-12 AC AAG FF4-30 AC AAG  
FF 4-2 GL DAH          FF 4-4 GL DAH   FF 4-8 GL DAH  FF 4-16 GL DAH FF 4-32 GL DAH FF 4-60 GL PAH  FF 4-120 GL PAH FF 4-250 GL PAH 
FF 4-2 Vds DAI  FF 4-2 Vds DRI** FF 4-10 Cds DAI   FF 4-16 Cds DAI  FF 142-6 DAH FF 142-8 DAH   FF 142-9 DAH  FF 142-3 AAC 
FF 142-5 AAC  FF 142-10 AAC  FFg 142-6 DAH FFg 142-8 DAH   FFg 142-9 DAH FFg 142-3 AAC FFg 142-5 AAC   FFg 142-10 AAC                           
PS1-A1R PS1-A2R PS1-A3R  PS1-A4R PS1-A5R  PS1-A6R FF 501-50 FF 501-100 
FF 501-200  FF 501-500 FF 501-1000    FF 603-10  FF 603-20  FF 603-50 FF 603-100M FF 902-2 
 FF 902-10 FF 902-20 FF 902-50  FF 902-100M FF 902- 100 FF 902-200 FF 902-400 EPS-MT    EPS-MT-KSK

 
      
Visitors: 62,884